PODPORA RODINÁM A DEŤOM

centrum@cvibratislava.sk

+421  944 012 234

ČO ROBÍME

POVEDALI

O NÁS

KONTAKT

O NÁS

PODPORTE

NÁS

HĽADÁM

POMOC

ĎAKUJEME

Charitatívna reklama

nový nástroj na finančnú podporu

Pozývame Vás k partnerstvu s nami...

Umiestnite Vaše logo na našej webovej stránke.
Objednaním reklamného priestoru tak spolu môžeme podporiť rodiny detí
s rizikovým vývinom a poskytnúť im sociálnu službu včasnej intervencie.

My Vám vystavíme faktúru za reklamu, ktorú si môžete zarátať
do výdavkov Vašej firmy.

 

 

Charitatívna reklama - nový nástroj na financovanie všeobecne prospešných aktivít tretieho sektora

CHARITATÍVNA REKLAMA bola do slovenského právneho poriadku zavedená novelou zákona
o dani z príjmov a to zákonom č. 344/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009  Z. z. o správe daní
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Poskytovateľmi charitatívnej reklamy môžu byť iba združenia, nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby. Ich príjem z charitatívnej reklamy je až do 20.000 €
ročne oslobodený od dane, zatiaľ čo u podnikateľa je možné výdavok na charitatívnu reklamu
v plnej výške uplatniť v nákladoch (po zaplatení).

Príjem z charitatívnej reklamy je potrebné účelovo použiť do konca roka nasledujúceho po roku,
v ktorom bol poskytnutý (obdobne ako pri použití príjmu z 2%).