PODPORA RODINÁM A DEŤOM

centrum@cvibratislava.sk

+421  944 012 234

ČO ROBÍME

POVEDALI

O NÁS

KONTAKT

O NÁS

PODPORTE

NÁS

HĽADÁM

POMOC

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
vzniklo s cieľom podporiť rodiny detí s rizikovým vývinom,
oneskorením vo vývine alebo zdravotným znevýhodnením
od narodenia do 7 rokov veku dieťaťa.

Centrum poskytuje podporu a sprevádzanie pre rodiny
detí s rizikovým vývinov, zahŕňajúc rodiny detí
predčasne narodených, s autizmom, Downovým
syndrómom, detskou mozgovou obrnou, poruchou
zraku, sluchu a komunikácie, vrátane rodín detí,
ktorých pozadie ťažkostí ešte nie je známe.

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.
poskytuje sociálnu službu včasnej intervencie
a súčasne služby Súkromného centra
špeciálno-pedagogického poradenstva.

NAŠA VÍZIA

 

...aby každé dieťa, ktorého vývin
je rizikový, v citovom bezpečí prostredia rodiny a s primeraným množstvom podnetov dosiahlo
svoj potenciál.

 

...aby rodina dieťaťa bola včas podporovaná a sprevádzaná aktuálnymi potrebami a vnímala svoju otvorenú budúcnosť.

 

...aby rodina s dieťaťom mala
svoje miesto v prijímajúcej a podpornej spoločnosti.

NAŠE POSLANIE


Včas sprevádzať rodiny detí
s rizikovým vývinom a zdravotným znevýhodnením posilňovaním rodičovských kompetencií v podpore vývinu dieťaťa v prirodzenom prostredí.

NAŠE HODNOTY


Sme presvedčení, že ....

... každé dieťa má právo na
podporu vývinu v prirodzenom prostredí rodiny.

 

... posilňovanie kompetencií
rodičov podporuje rodinu
v napĺňaní jej role.

 

... prijatie rodiny a dieťaťa
komunitou má rozhodujúci
význam pre kvalitu života
každého z nich.

NAŠE PRINCÍPY

 

Každá rodina s potrebnou podporou a sprevádzaním je schopná stimulovať vývin vlastného dieťaťa.

Rozvíjanie možností dieťaťa je najintenzívnejšie v rámci každodenných skúseností,
vo vzťahoch s blízkymi
a v prirodzenom prostredí.

Proces sprevádzania rodiny je individuálny a rešpektuje potreby
a priority jednotlivých jej členov.

Pri sprevádzaní a napĺňaní potrieb rodiny rešpektujeme všetky aktuálne vedecké poznatky, skúsenosti, zákonné a právne dokumenty.

Služba včasnej intervencie otvára rodine dvere do komunity
a napomáha komunite vnímať potreby všetkých jej členov.

HLAVNÍ PARTNERI

PARTNERI

PODPOROVATELIA

JUDr. Miriam Hroteková

Jozef Tomeček

KDE NÁS NÁJDETE

CENTRUM VČASNEJ INTERVENCIE BRATISLAVA, n. o.

Hálkova 2953/11, 831 03 Bratislava – Nové Mesto

Telefón: +421 944 012 234

E-mail: centrum@cvibratislava.sk

 

IČO: 45744688

DIČ: 2024177903

 

Číslo účtu: 2943464918/1100

IBAN:   SK1111000000002943464918

BIC (SWIFT): TATRSKBX

Banka: Tatra banka, a. s.

Prečo

Centrum včasnej

intervencie

Bratislava, n. o.

SPRÁVA AUDÍTORA 2017 – PDF

SPRÁVA AUDÍTORA 2018 – PDF

web design © Braňo Gajdoš, Atelier21